Tình hình hỗ trợ sau cơn bão số 12/2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
  • 26/03/2018
  • 516

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

Số:       /BC-PCTT

 

Đắk Lắk, ngày       tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO
Tình hình hỗ trợ sau cơn bão số 12/2017
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

   

Thực hiện Công văn số 47/TWPCTT ngày 15/3/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc báo cáo tình hình hỗ trợ sau cơn bão số 12/2017  tại Việt Nam. Sau khi rà soát, tổng hợp báo cáo của các đơn vị liên quan, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình thiệt hại do bão số 12 năm 2017

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 41.000 ha cây trồng các loại bị gãy, đổ (trong đó hơn 1.400 ha lúa, hơn 13.000 ha ngô và rau màu các loại, hơn 10.300 ha cây công nghiệp, cây ăn quả, trên 15.000 ha rừng các loại); hơn 24.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hơn 160 ha ao hồ nuôi cá bị ảnh hưởng; 43 lồng bè nuôi cá các loại bị thiệt hại trên 70%. Tổng thiệt hại ước tính hơn 900 tỷ đồng (chi tiết như Phụ lục kèm theo).

2. Tình hình hỗ trợ sau bão số 12 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk:

a) UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị khắc phục sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do ảnh hưởng cơn bão số 12 với số tiền 59.850 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 30.000 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 25.000 triệu đồng Quỹ Phòng chống thiên tai: 4.850 triệu đồng.

b) UBND tỉnh đã tiếp nhận và phân bổ cho các địa phương bị ảnh hưởng 500 tấn gạo cho nhân dân vùng ảnh hưởng thiên tai sớm ổn định đời sống, trong đó: Nguồn Dự trữ Quốc gia là 200 tấn; do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ thông qua Quỹ Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 là 300 tấn.

c) Hội chữ Thập đỏ tỉnh tiếp nhận và triển khai Dự án “Hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bão Damray cải thiện điều kiện chỗ ở” do tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tài trợ tại 2 huyện với 8 xã (M’Đrắk có 5 xã và Krông Bông 3 xã). Tổng giá trị trên 4 tỷ đồng (bao gồm hỗ trợ tiền mặt và thùng hàng gia đình).

d) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động được 3.347 triệu đồng hỗ trợ cho nhân dân vùng bị thiệt hại do bão số 12 gây ra, trong đó: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam hỗ trợ 500 triệu đồng; TP Hồ Chí Minh 1.000 triệu đồng; Đoàn Chămpasăk Lào 220 triệu đồng; Công đoàn Ngân hàng Nhà nước 500 triệu đồng; các tỉnh khác 460 triệu đồng; các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong tỉnh 667 triệu đồng.

3. Đánh giá những khó khăn trong quá trình hỗ trợ và hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ

Với sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời tiếp nhận và phân bổ các nguồn được hỗ trợ để sớm khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên, do mức độ thiệt hại nặng, nhu cầu kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là bão số 12 năm 2017 vừa qua trên địa bàn là rất lớn, nhưng nguồn kinh phí được hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế nên kết quả khắc phục hậu quả thiên tai còn hạn chế, đời sống nhân dân vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn.

4. Đầu mối liên hệ

Mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, số ĐT 0262.3956.927 hoặc đ/c Nguyễn Xuân Thành, số ĐT 0979.04.1204, email: pcttdaklak@gmail.com.

Trên đây là báo cáo tình hình hỗ trợ sau cơn bão số 12 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, kính đề nghị Vụ Khoa học công nghệ - Tổng cục Phòng chống thiên tai tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Tổng cục PCTT;

- Vụ KHCN;

- Chi cục PCTT MT-TN;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Lãnh đạo Ban;

- Lưu: VT, VPPCTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Mai Trọng Dũng

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập 48
Tổng truy cập 2.131.869

Bản đồ hành chính

Album ảnh

Liên kết website